Đầu đọc thẻ ORBITA MFR-04

  • Chức năng kênh hệ thống
  • Chức năng kênh VIP
  • Đặt kênh số tòa nhà
  • Đặt kênh cấp cao
  • Thiết lập như một phòng đơn
  • Đặt khoảng thời gian chức năng mở bình thường
  • Đặt thành chức năng mở bình thường
  • Đặt làm chức năng bảo mật
  • Chức năng báo cáo tổn thất
Danh mục: , ,
0938798647